Stary Będzin

Będzin sprzed lat

Herb Będzina

Informacje

Ga­le­ria zdjęć ar­chi­wal­nych przed­sta­wia­ją­cych Bę­dzin w róż­nych okre­sach cza­su. Zdję­cia po­cho­dzą z in­ter­ne­tu i w więk­szo­ści przy­pad­ków nie są zna­ne źró­dła ich po­cho­dze­nia. Je­śli jest ina­czej, po­da­no to w pod­pi­sie. Zdję­cia mo­gły zo­stać pod­da­ne re­tu­szo­wi, po­ko­lo­ro­wa­niu lub in­nym obrób­kom. Zdję­cia nie są uło­żo­ne te­ma­tycz­nie.

Pod każ­dą mi­nia­tur­ką znaj­du­je się trzy­dzie­ści fo­to­gra­fii.

Archiwalne fotografie

Ruiny zamku w Będzinie Widok Będzina z Syberki (ul. Czeladzka) Będzin Plac 3-go Maja w 1930 roku
Wersja komputerowa Miasto Będzin Powrót

STRONA GŁÓWNA