Grzywna, skojec, grosz

Jednostki masy i obrachunkowe w średniowieczu

Grosz praski - podstawowa jednostka płatnicza w średniowiecznej Polsce

Grzywna

Grzyw­na – jed­nost­ka ma­sy uży­wa­na w śre­dnio­wie­czu w Pol­sce, Cze­chach i na Ru­si oraz jed­nost­ka płat­ni­cza. Jed­na grzyw­na ozna­cza­ła ma­sę pół fun­ta. Z jed­nej grzyw­ny sre­bra bi­to 60 sztuk (ko­pę) mo­net pra­skich, lub 48 gro­szy pra­skich.

1 grzyw­na = 4 wiar­dun­ki = 24 skoj­ce = 60 sze­lą­gów = 720 fe­ni­gów

1 grzyw­na = 20 gro­szy = 60 sze­lą­gów

Ist­nia­ły też grzyw­ny że­la­zne, jak grzyw­na sie­kie­ro­po­dob­na czy grzyw­na gro­to­po­dob­na, funk­cjo­nu­ją­ce ja­ko pła­ci­dło, czy­li pie­niądz przedmio­to­wy.

Grzywna krakowska

Grzyw­na kra­kow­ska – daw­na jed­nost­ka mia­ry sto­so­wa­na w śre­dnio­wiecz­nej i no­wo­żyt­nej Pol­sce. W XIV wie­ku od­po­wia­da­ła 196,26 g, na po­cząt­ku XVI wie­ku – 197,684 g, po 1558 ro­ku – 201,802 g, a po 1650 ro­ku – 201,86 g.

1 grzyw­na kra­kow­ska dzie­li­ła się na: 4 wiar­dun­ki = 8 un­cji = 16 łu­tów = 24 skoj­ce = 96 gra­nów = 240 de­na­rów = 480 obo­li.

Grzyw­na kra­kow­ska to tak­że jed­nost­ka obli­cze­nio­wa – jed­na grzyw­na kra­kow­ska rów­na­ła się 48 gro­szom pra­skim, 96 półgro­szom, 288 trze­cia­kom. Z grzyw­ny kra­kow­skiej sre­bra wy­bi­ja­no: 576 de­na­rów za pa­no­wa­nia Wła­dy­sła­wa Ło­kiet­ka, 768 de­na­rów za Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go, 864 de­na­ry za Wła­dy­sła­wa Ja­gieł­ły.

Skojec

Sko­jec, śre­dnio­wiecz­na nie­miec­ka jed­nost­ka obra­chun­ko­wa, jed­nost­ka mo­ne­tar­na lub jed­nost­ka ma­sy rów­na 1/24 grzyw­ny.

1 sko­jec = 30 fe­ni­gów = 2 gro­sze = 4 półgro­sze (kwart­ni­ki)

(na podstawie Wikipedii)

Wybrane ceny obowiązujące w średniowieczu

Koszt obia­du kró­lew­skie­go (król wraz ze świ­tą), wy­da­ne­go w dniu 10 ma­ja ro­ku pań­skie­go 1389 na zam­ku w Nie­po­ło­mi­cach pod Kra­ko­wem wy­niósł do­kład­nie 153 gro­sze.

(Na pod­sta­wie: J. A. Szwa­grzyk, Pie­niądz na zie­miach pol­skich X-XX wiek, Wro­cław 1990)

rok 1282 wieś Klasztor w Henrykowie 700 grzywien
rok 1340 ziemi 1 łan 192 grosze
rok 1400 dom nabyty przez Collegium Maius UJ w Krakowie 28800 groszy
rok 1427 kram w Przemyślu 960 groszy
rok 1432 ogród w Warszawie 300 groszy
rok 1437 mennica z wyposażeniem w Świdnicy 96000 groszy

Ceny podstawowego uzbrojenie

ok. 1400 roku topór od 2 do 6 groszy
ok. 1400 roku miecz od 16 do 72 groszy
ok. 1400 roku sztylet od 6 do 8 groszy
ok. 1400 roku kusza od 40 do 60 groszy
ok. 1400 roku koń bojowy od 96 do 720 groszy
ok. 1400 roku pełna zbroja płytowa od 200 do 400 groszy

Posag oraz ceny różnych towarów

rok 1344 posag króla Kazimierza Wielkiego dla córki Elżbiety 1560000 groszy
rok 1450 Biblia w Gnieźnie 1440 groszy
rok 1318 koń pod wierzch 406 groszy
rok 1350 owca na Śląsku 2 grosze
rok 1357 prosię w Poznaniu 8 groszy
rok 1358 słoniny połeć w Lubinie 8 groszy
rok 1363 trzewików para 6 groszy
rok 1396 pieprzu funt 16 groszy
rok 1396 węgorzy kamień (około 12 kg) 8 groszy
rok 1400 wykonanie 1 podkowy w Krakowie 2 grosze
rok 1403 krowa 24 grosze
rok 1403 100 jaj w Krakowie 3 grosze
rok 1403 60 garnków glinianych małych 5 groszy
rok 1405 śledzi beczka 72 grosze
rok 1447 piwa beczka (około 225 litrów) 60 groszy
rok 1449 pług 6 groszy
rok 1475 drewno opałowe - 1 wóz 4 grosze

Przykładowe zarobki w średniowieczu

rok 1350 robotnik sezonowy dziennie na Śląsku 3 denary
rok 1404 żniwiarz za dzień pracy w Czersku 1 grosz
rok 1435 sekretarz miejski rocznie w Krakowie 672 grosze
rok 1450 rzeźnik za zarżnięcie wieprza na Śląsku 4 denary
rok 1475 drwal dziennie, bez wyżywienia na Śląsku 1,5 grosza

(na pod­sta­wie in­for­ma­cji na stro­nie www.mo­net­ki.fri­ko.pl)

Wersja komputerowa Będzin do XIV wieku Powrót

STRONA GŁÓWNA