Kazimierz III Wielki

Kazimierz Wielki - król Polski

Informacje o królu Kazimierzu Wielkimi

Portret Kazimierza Wielkiego (Marcello Bacciarelli) Kazi­mierz III Wielki (1310-1370), król Pol­ski od 1333 roku, syn Wła­dysła­wa Ło­kietka i Ja­dwigi Bo­lesła­wówny, ostatni z dynastii Pias­tów. Po śmierci oj­ca ko­ro­no­wał się na króla, ubie­gając zgła­sza­ją­cego pre­tensje do tro­nu pol­skiego Jana Luk­sem­burskiego. Dążąc do utrzy­mania jedności i całości państwa, zagro­żonego naj­mocniej ze strony Czech i Krzy­żaków, zawarł sojusz z królem węgierskim Karo­lem Rober­tem. W 1335 roku udało mu się uzyskać od czeskiego króla Jana Luksem­burskiego zrze­czenie się pre­tensji do pol­skiego tronu. Osta­tecznie w 1348 roku w Na­mysłowie za­warł pokój z Cze­chami na zasa­dzie sta­tus quo nie zrze­kając się praw do Śląska. Na mo­cy po­koju kaliskiego z 1343 roku od­zyskał zaję­te przez Krzy­żaków Ku­jawy i zie­mię do­brzyńską, w za­mian zrze­kając się praw do Po­morza Gdań­skiego. Kazi­mierz zrzekł się praw do całego Śląska pod­czas układu w Pradze w 1356 roku. Z po­mocą Węgier w latach 1340–1349 przy­łączył do Polski większą część Rusi Halicko-Wło­dzi­mier­skiej. W polityce wewnętrznej dopro­wadził do kody­fikacji prawa (statuty wiślicko-piotrko­wskie), roz­budowy systemu ob­rony państwa oraz roz­woju miast. W 1364 ufun­do­wał Aka­de­mię Kra­kowską.

Fragment mapy z XIV wieku

Fragment mapy Królestwa Polskiego z XIV wieku
Wersja komputerowa Będzin do XV wiekuBędzin do XV wieku
STRONA GŁÓWNA