Danina na rzecz papiestwa

Świętopietrze

Świętopietrze – polska nazwa da­niny na rzecz pa­pie­stwa (tzw. denar święte­go Piotra) pła­conej przez śre­dnio­wieczne pań­stwa kato­lickie.

Świętopietrze do roku 1555

Po raz pierwszy decyzję o wpro­wadzeniu święto­pietrza podjął żyją­cy w wieku VIII król Wes­seksu, Ine. Po prze­rwie w pła­ceniu tej daniny wznowił ją w XI wieku Wil­helm Zdo­bywca. W Anglii pła­cenia święto­pietrza za­prze­stano w roku 1534. Po­dobną dani­nę wpro­wa­dzo­no także w nie­któ­rych in­nych kra­jach, np. Szwecji i Danii.

W Polsce świętopietrze wpro­wa­dzo­no za rzą­dów Mie­szka I, co wią­że się z pod­da­niem przez nie­go pań­stwa Po­lan pod opiekę Sto­licy Apo­stol­skiej (dago­me iudex).

Świętopietrze jako danina len­na pła­co­ne by­ło po­czątko­wo przez wład­ców, póź­niej (praw­do­po­dobnie od XI wie­ku) obo­wią­zek je­go pła­ce­nia spadł bez­pośred­nio na lud­ność. Spo­rządzo­ne spra­wozda­nia da­ły histo­ry­kom pod­sta­wę do przy­bli­żo­nych obli­czeń za­lud­nie­nia posz­cze­gól­nych pa­rafii. Przetr­wało do re­for­macji – jego po­boru za­nie­cha­no po 1555 roku.

Wznowiony zwyczaj rzymskokatolicki

Pius XI w encyklice Saepe Vene­rabilis (5 sier­pnia 1871) na­dał for­malny cha­rakter zwy­czajo­wi prze­kazy­wania wspar­cia finan­sowe­go Sto­licy Aposto­lskiej przez laic­kich człon­ków Koś­cioła łaciń­skiego oraz in­nych ludzi. Dzie­sięcina od­dawa­na jest do lo­kal­nych pa­rafii lub die­cezji, pod­czas gdy świę­to­pietrze kie­ro­wane jest bez­po­średnio do Wa­ty­kanu. Pa­pież wy­ko­rzystuje te pie­niądze do ce­lów do­bro­czynnych.

Obecnie zbiórka pieniędzy odbywa się raz w ro­ku, w nie­dzie­lę naj­bliż­szą da­cie 29 czerw­ca. Koś­ciół ła­ciński ob­cho­dzi wte­dy uro­czystość litur­giczną Świę­tego Pio­tra oraz Świę­tego Paw­ła. Do naj­bar­dziej szczod­rych dar­czyńców zali­czają się USA, Wło­chy, Niem­cy, Hisz­pania, Fran­cja, Irlan­dia, Bra­zylia oraz Ko­rea Po­łudnio­wa. Waty­kan po­daje su­mę otrzy­ma­nych datków w co­rocz­nym spra­wozda­niu fi­nan­sowym.

Przykładowo w roku 2010 zebrano 67 704 416 do­larów ame­rykań­skich.

(na podstawie Wikipedii)


Wersja komputerowa Kościół św. TrójcyKościół św. Trójcy
STRONA GŁÓWNA